☆ منتظر چیزی نباش بیا تو ☆

تــا کـــی ؟


آدَمــهآ کنــآرَت هَستَند ..


تآ کِـــی ؟


تآ وَقتـــی کهــ به تــو اِحتــیآج دآرَند !


اَز پیشــت میرَوَند یک روز ..


کُدآم روز ؟


وَقتی کســی جآیَت آمَد !


دوستَــت دآرَند ..


تآ چهــ موقع ؟


تآ موقعی کهــ کسی دیگَر رآ بَرآی دوســت دآشـتَن پیــدآ کُنـَند !


میگویَــند عآشــقَت هَســتَند بَرآی ِ هَمیشه !


نَــه .. !


فَـقَـط تآ وَقتی کهـ نوبَت ِ بــآزی بآ تــو تَمآم شَوَد ..


وَ این اَست بآزی ِ بآهَــم بودَن ..

علیرضا بغض
۳۲ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان